Personvern

Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester, forstår hvordan vi håndterer data vi samler inn om deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til.

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger. Som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

City Finansiering er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for det formål som fremgår nedenfor. Det at City Finansiering er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er City Finansiering som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Dersom City Finansiering velger et annet selskap som får ansvaret for å behandle personopplysninger, altså data om deg, så kaller vi det en databehandler. I de tilfeller vi benytter databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Standard for dette er at avtalen med databehandleren kun får behandle personopplysninger på City Finansiering sine vegne og til klart og tydelig definerte formål, slik forskriften om behandling av personopplysninger krever.

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med inngåelse av kontrakt.

Hvorfor har vi lov og behandle personopplysninger?

Vår behandling av dine opplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

  • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine opplysninger til ett eller flere spesifikke formål.
  • Behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Dette kan innebære at personopplysninger deles i forbindelse med depositum, strømleverandør ved håndtering av abonnement, ol.
  • Behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, herunder for eksempel oppbevaring av personopplysninger i henhold til bokføringsloven.
  • Behandling av personopplysninger er nødvendig for å verne om dine vitale interesser, for eksempel ved nødstilfeller som brann, innbrudd eller skade på bolig.

Hvordan sikrer vi personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsel.

Hvem deler vi personopplysninger med?

DNB mottar nødvendige opplysninger ifb med etablering av leieforhold, transaksjoner og etablering av depositumskonto. Strømleverandør for opprettelse av strømabonnement.
Andre institusjoner hvor vi er lovpålagt å dele informasjon.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier. Etter denne perioden blir personopplysninger anonymisert.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, etter som de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktig og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder krav om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss eller eventuelt datatilsynet.

Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 18 år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse så snart forholdet blir avdekket. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt nedenfor.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte oss ved å sende e-post til: firmapost@cityfinans.no